Ehli.Sunnet.Sisters

Ehli.Sunnet.Sisters

Хуманитарност, Повикување во вистината, Учење Куран...
 
HomehumanitarnostCalendarGalleryKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin
********HUMANITARNOST*******POVIKUVANJE VO VISTINATA******UCENJE KUR,AN******HUMANITARNOST******POZIVANJE U ISTINI******UCENJE KUR,AN******

Share | 
 

 70 HADISE KUDSIJ 1 DEO

Go down 
AutorPoruka
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: 70 HADISE KUDSIJ 1 DEO   Fri May 28, 2010 6:24 pm

HADIS BR. 1
Uzvišeni Allah veli: "Ja sam onakav kakvim Me smatra Moj rob, i sa njim sam
gdje god Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega u sebi spomenem,
ako Me spomene u društvu, Ja njega spomenem u boljem. Ako mi se primakne
pedalj, primièem mu se aršin, ako Mi se primakne aršin, primaknem mu se hvat,
ako Mi doðe obiènim hodom, dolazim mu hrleæi."[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 2

Klanjao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa nama sabah na
Hudejbiji nakon kiše koja je pala protekle noæi. Nakon što je klanjao, okrenuo se
prisutnima i rekao: "'Znate li šta veli vaš Gospodar?' Rekoše: 'Allah i Njegov
Poslanik najbolje znaju.' On reèe: 'Neki od Mojih robova osvanuli su kao
vjernici u Mene, a neki kao nevjernici. Ko kaže: 'Kiša je pala zahvaljujuæi
Allahovoj dobroti i milost', taj vjeruje u Me, a ne vjeruje u zvijezde. A ko kaže:
'Kiša je pala zbog toga što je to odreðena zvijezda nagovijestila', taj ne vjeruje u
Me, a vjeruje u zvijezde.'"[1]

Hadis prenosi Zejd ibn Halid El-Džuheni, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 3

Uzvišeni Allah veli: "Uznemirava Me (vrijeða Me) sin Ademov (èovjek): psuje
vrijeme, a Ja sam vrijeme (tj. Stvoritelj vremena), izmjenjujem noæ i dan!"

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 4

Uzvišeni Allah veli: "Èovjek Me utjeruje u laž, a na to nema pravo, vrijeða Me,
a na to nema pravo. Utjeruje Me u laž kada veli: 'Neæe me ponovo stvoriti kao
što je to prvi put uèinio', a prvo stvaranje mi nije nimalo lakše od ponovnog.
Vrijeða me kada kaže: 'Allah je sebi uzeo dijete', a Ja sam Jedan i
nepromjenljiv, nisam rodio, niti sam roðen, i niko Mi ravan nije!'

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 5

Pri kraju vremena (koje je preostalo do Sudnjeg dana) pojaviæe se ljudi koji æe
dunjaluk sticati u ime vjere (pod plaŠtom vjrere), ljudima æe se prikazivati u
janjeæoj koži od silne blagosti, jezici æe im biti slaði od šeæera, a srca, srca
vukova. Uzvišeni Allah veli: "Zar se sa Mnom zavaravaju i zanose?! Zar se
protiv Mene odvažavaju ustati?! Sobom se kunem, poslaæu im kušnju koja æe i
razboritog izmeðu njih uèiniti zbunjenim!"
Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.


HADIS BR. 6

"Stvaranje nekoga od vas odvija se tako što se prvo sjedinjuje i ustaljuje u
majèinom stomaku èetrdeset dana, potom biva zakvaèak ('aleka) isto toliko,
potom biva gruda mesa i krvi (mudga) isto toliko. Zatim mu Allah šalje meleka,
kome budu nareðene èetiri stvari. Rekne mu: 'Piši šta æe raditi, koliko æe živjeti,
kakvu nafaku æe imati i da li æe biti nesretan ili sretan.' Tako mi Onoga u èijoj je
ruci moja duša, neko od vas radi djela svojstvena džennetlijama i kada izmeðu
njega i dženneta bude samo aršin, preduhitri ga što mu je propisano, poène raditi
ono što rade džehennemlije i uðe u džehennem. Neko od vas, opet radi djela
svojstvena džehennemlijama i taman kada izmeðu njega i džehennema bude
samo aršin, preduhitri ga ono što mu je propisano, pa poène raditi djela
svojstvena džennetlijama i uðe u džennet."


Hadis prenosi Abdullah ibn Mes’ud radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.


HADIS BR. 7

Nevjerniku æe na Sudnjem danu biti reèeno: 'Šta misliš, da imaš zemlju
ispunjenu zlatom, da li bi to dao da se otkupiš (od kazne u džehennemu)?' 'Da!'
'Od tebe je traženo nešto lakše (pa to nisi uèinio).'[1]


Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.


HADIS BR. 8

"Èuo sam od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako veli: 'Tvoj
Gospodar se èudi i divi pastiru koji na izboèenoj stijeni na vrhu brda uèi ezan za
namaz i klanja, pa Uzvišeni veli: 'Pogledajte Mog roba, uèi ezan i klanja, boji
Me se! Opraštam Mome robu i uvodim ga u džennet!'"

Hadis prenosi ‘Ukbe ibn ‘Amir radijallahu anhu, a bilježi ga Nesai.


HADIS BR. 9

''Neka niko od vas ne ponižava sebe!' Prisutni rekoše: 'Allahov Poslanièe, kako
æe neko od nas poniziti sebe?' 'Tako što æe uvidjeti da u pogledu neke Allahove
naredbe (i njenog kršenja) mora da kaže svoju rijeè, pa je neæe reæi. Uzvišeni
Allah æe mu na Sudnjem danu reæi: 'Šta te sprijeèilo da o toj i toj stvari kažeš
svoju rijeè?' 'Bojao sam se ljudi.' 'Bilo je preèe da se Mene bojiš!'"


Hadis prenosi Ebu Se’id El-Hudri radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.


HADIS BR. 10

''Kada se Dedždžal pojavi sa sobom æe imati vodu i vatru. Ono za što ljudi budu
držali da je vatra biæe hladna voda, a ono što budu smatrali da je hladna voda
biæe vatra koja prži. Ko od vas bude to doživio, neka uðe u ono za što smatra da
je vatra, biæe mu pitko i hladno.' Huzejfe, prenosilac hadisa dalje veli: 'Èuo sam
Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori: 'Meðu onima prije
vas bio i neki èovjek kome je došao melek smrti da mu uzme dušu. Tom
prilikom mu je reèeno: 'Da li si uradio ikakvo dobro djelo?' 'Ne znam,' - reèe on.
'Razmisli' - bi mu reèeno. 'Ne znam ni za jedno. Jedino sam trgovao sa ljudima,
pa sam prièekivao onoga ko je bio u stanju odmah platiti, a otpisivao onima koji
to nisu bili u stanju.' Allah ga je (zbog toga) uveo u džennet. Prenosilac hadisa
dalje veli: 'Takoðe sam èuo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže:
'Jednom èovjeku se primakla smrt. Kada je izgubio nadu u nastavak života,
oporuèio je èeljadi: 'Kada umrem, sakupite dosta granja i raspalite vatru. Kada
vatra pojede (sprži) moje meso i stigne do kosti i ona se zgori, uzmite to,
sameljite, saèekajte vjetrovit dan, pa ga raspite u more.' To su i uèinili. Allah ga
je, meðutim, sakupio, te mu rekao: 'Zašto si to uèinio?' Ovaj reèe: 'Iz straha od
Tebe.' Allah mu je oprostio. ‘Ukbe, koji prenosi ovaj hadis od Huzejfe, veli: Èuo
sam ga (Huzejfu) sve to i još (dodaje) da je spomenuti èovjek (koji je naredio da
ga spale) bio pljaèkaš grobova.'"


Hadis prenosi Huzejfe ibn El-Jeman radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

HADIS BR. 11

Uzvišeni Allah veli: "Èovjek Me utjeruje u laž, a na to nema pravo, vrijeða Me,
a na to nema pravo. Utjeruje Me u laž kada veli: 'Neæe me ponovo stvoriti kao
što je to prvi put uèinio', a prvo stvaranje mi nije nimalo lakše od ponovnog.
Vrijeða me kada kaže: 'Allah je sebi uzeo dijete', a Ja sam Jedan i
nepromjenljiv, nisam rodio, niti sam roðen, i niko Mi ravan nije!'


Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 12
"Allah veli: 'Udijeli, sine Ademov, udijeliæu ti!'"
Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 13

"Nakon što Allah stvori zemlju, ona poèe da se pokreæe, te On stvori brda, koja
postavi na nju i ona se smiri. Meleki se zaèudiše i zadiviše silini brda, pa rekoše:
'Gospodaru, ima li meðu Tvojim stvorenjima išta silnije i moænije od brda?' 'Ima
željezo.' 'Gospodaru, ima li meðu Tvojim stvorenjima nešto jaèe i silnije od
željeza?' 'Ima vatra.' 'Gospodaru, ima li meðu Tvojim stvorenjima nešto jaèe i
silnije od vatre?' 'Da, ima voda?' 'Gospodaru, ima li meðu Tvojim stvorenjima
nešto jaèe i silnije od vode?' 'Da, ima vjetar.' 'Gospodaru, ima li štogod od
Tvojih stvorenja što je jaèe i silnije od vjetra?' 'Da, ima èovjek: udijeli svojom
desnicom krijuæi od ljevice.'"

Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.


HADIS BR. 14

"Na Sudnjem danu, èovjek æe biti doveden poput jagnjeta. Biæe postavljen pred
Allaha, pa æe mu Allah reæi: 'Dao sam ti izobilje blagodati, šta si èinio?'
'Gospodaru, sakupljao sam i rasploðivao (umnožavao), ostavio sam više nego
što je bilo. Vrati me da Ti to donesem!' Tako ispadne da rob nije pripremio
nikakvo dobro, te bude odveden u vatru."


Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.


HADIS BR. 15

'Adijj ibn Hatim radijallahu anhu veli: "Bio sam kod Allahovog Poslanika
sallallahu alejhi ve sellem, kada su mu došla dva èovjeka: jedan se tužio na
neimaštinu, a drugi na pljaèkaše po putevima. Allahov Poslanik sallallahu alejhi
ve sellem reèe: 'Pljaèkanja na putu što se tièe, neæe proæi puno vremena do èasa
kad æe iz Mekke kretati karavana bez èuvara. Neimaštine što se tièe, Sudnji dan
neæe nastati prije nego što doðe doba kada æe neko od vas obilaziti sa sadakom,
na nalazeæi ko bi je primio. Zatim æe svako stati pred Allaha, bez zastora i
tumaèa, pa æe mu On reæi: 'Nisam li ti dao imetak?' 'Jesi.' 'Nisam li ti poslao
Poslanika?' 'Jesi.' Tada æe pogledati na svoju desnu stranu i vidjeti samo vatru,
pa æe pogledati na lijevu stranu i tamo neæe vidjeti ništa osim vatre. Neka se zato
svako od vas èuva i štiti od vatre, pa makar sa pola hurme (koju æe udijeliti), a
ako ne naðe ni toliko, onda lijepom rjeèju.'"


Hadis prenosi ‘Adijj ibn Hatim radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 16

Allah veli (melekima): "Kada Moj rob poželi da uradi loše djelo nemojte mu ga
pisati dok ga ne uèini. Ako ga uèini, pišite mu ga kao jedno, a ako ga ostavi
zbog Mene, pišite mu ga kao dobro djelo. A kada Moj rob poželi da uradi dobro
djelo, pa ga ne uradi, pišite mu ga kao dobro djelo, a ako ga uradi pišite deset
sliènih, do sedamstostruko uveæanog."


Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

HADIS BR. 17

"Muslimani, jevreji i kršæani slièe primjeru èovjeka koji je unajmio grupu ljudi
da mu rade neki posao èitav dan do noæi za odreðenu nagradu, pa mu oni radili
do pola dana i rekli: 'Ne treba nam nagrada koju si nam uvjetovao. Što smo
uradili neka bude badava.' 'Nemojte to èiniti, veæ dovršite posao i uzmite
nagradu.' Oni odbiše i ostaviše. On unajmi druge nakon njih i reèe: 'Dovršite
ostatak dana i pripašæe vam nagrada koju sam njima odredio.' Oni radiše do
ikindije i rekoše: 'Neka ti bude badava ovo što smo radili, a neka ti i nagrade
koju si nam odredio.' On im reèe: 'Završite što vam je preostalo od posla; ostalo
je samo malo dana.' Unajmi druge da rade ostatak dana. Oni radiše dok ne zaðe
sunce i u potpunosti dobiše nagradu odreðenu prethodnim dvjema grupama. To
je primjer njih i onoga koliko su primili od ovog nura."


Hadis prenosi Ebu Musa El Eš‘ari radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 18

"Allah, neka je slavljen, veli: 'Sine Ademov, ako ispoljiš sabur i 'ihtisab'[1] kod
prvog udarca (u trenutku kad te zadesi nevolja), zadovoljan Sam samo time da
nagrada bude džennet!'"


Hadis prenosi Ebu Umame radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.


HADIS BR. 19

"Kada umre dijete nekog Allahovog roba, Allah rekne melekima: 'Uzeli ste
dijete Moga roba?' 'Da.' 'Uzeli ste plod njegovog srca?' 'Da.' 'Šta je rekao Moj
rob?' 'Zahvalio Ti i izgovorio 'istirdža'.[1] 'Sagradite Mome robu kuæu u
džennetu i nazovite je 'Kuæa zahvalnosti'."


Hadis prenosi Ebu Musa El Eš‘ari radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.


HADIS BR. 20

"Meðu onima prije vas bio neki èovjek u ranama, pa izgubio strpljenje, uzeo nož
i presjekao njime vene na rukama, iskrvario i umro. Na to je Allah rekao:
'Preduhitrio me Moj rob u onome što Sam mu odredio, pa mu zabranjujem
(ulazak u) džennet!'"


Hadis prenosi Džundub ibn Abdullah radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija._________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
 
70 HADISE KUDSIJ 1 DEO
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Ehli.Sunnet.Sisters :: BOSANKI JEZIK :: HADITHU NEBIJU S.A.V.S ( HADISI OD MUHAMMED ALEJHI SELLAM-
Idi na: