Ehli.Sunnet.Sisters

Ehli.Sunnet.Sisters

Хуманитарност, Повикување во вистината, Учење Куран...
 
HomehumanitarnostCalendarGalleryKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin
********HUMANITARNOST*******POVIKUVANJE VO VISTINATA******UCENJE KUR,AN******HUMANITARNOST******POZIVANJE U ISTINI******UCENJE KUR,AN******

Share | 
 

 70 HADISE KUDSIJ 2 DEO

Go down 
AutorPoruka
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: 70 HADISE KUDSIJ 2 DEO   Fri May 28, 2010 6:28 pm

HADIS BR. 21

"Allah jamèi onome ko izaðe na Njegovom putu: 'Onome ko ne izaðe ni zbog
èega drugog do li zbog borbe na Mome putu, vjerujuæi u Mene i priznajuæi Moje
poslanike, jamèim da æu ga uvesti u džennet ili ga vratiti u dom iz koga je
krenuo sa zadobivenom nagradom i ratnim plijenom.' Tako mi Onoga u èijoj je
ruci Muhammedova duša, svaka rana zadobivena na putu Uzvišenog Allaha biæe
(na Sudnjem danu stvorena) ista kao na dan kada je nanesena, boja æe biti boja
krvi, a miris miris miska. Tako mi Onoga u èijoj je ruci Muhammedova duša, da
neæe biti teško muslimanima, ne bih nikada izostao ni iza jednog pohoda, ali ne
nalazim dovoljno sredstava da ih opremim, a ni oni ih nemaju, a teško im je da
ostanu iza mene. Tako mi Onoga u èijoj je ruci Muhammedova duša, (po)želim
da se borim na Allahovom putu i poginem, pa (da budem proživljen i da) se
ponovo borim i (ponovo) poginem.'"


Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.


HADIS BR. 22

"Neki džennetlija æe bit doveden (pred Allaha subhanehu ve te'ala), pa æe
Uzvišeni Allah reæi: 'Sine Ademov, kako ti se èini tvoje obitavalište?'
'Gospodaru, (to je) najbolje obitavalište.' 'Traži i želi!' 'Tražim da me vratiš na
dunjaluk kako bih poginuo na Tvome putu deset puta.' Ovo æe reæi zbog velike
vrijednosti koju vidi u pogibiji na Allahovom putu."


Hadis prenosi Enes ib Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Nesai.


HADIS BR. 23

"Dok bijah u Mekki, rastvori se krov moje kuæe. Doðe mi Džibril alejhi selam,
otvori mi prsa i izapra ih Zemzemom. Potom donese zlatnu posudu ispunjenu
mudrošæu i imanom, izruèi mi je u grudi i zatvori ih. Uze me potom za ruku i
uspe se sa mnom na zemaljsko nebo. Džibril reèe èuvaru neba: 'Otvori!' 'Ko je!'
'Džibril.' 'Ima li neko sa tobom?' 'Da, sa mnom je Muhammed sallallahu alejhi
ve sellem.' 'Onaj što mu je objavljeno?' 'Da.' Kada nam otvori, uspesmo se na
zemaljsko nebo, kad tamo - sjedi neki èovjek. Sa njegove desne i lijeve strane
bijahu neke osobe. Kada pogleda na desnu stranu nasmije se, a kada pogleda na
lijevu stranu zaplaèe. Reèe: 'Dobro došao, dobri Poslanièe i dobri sine!' Rekoh
Džibrilu: 'Ko je ovo?' 'Ovo je Adem alejhi selam, a ove osobe sa njegove desne i
lijeve strane su njegovi potomci. Oni sa desne strane su džennetlije, a oni sa
lijeve strane su džehennemlije. Zato se, kada pogleda na desnu stranu, nasmije, a
kada pogleda na lijevu stranu zaplaèe.' Uzdignut sam na drugo nebo. Džibril
reèe njegovom èuvaru: 'Otvori!', a ovaj mu reèe isto što i prvi, te otvori. (Enes
ibn Malik radijallahu anhu (prenosilac hadisa) veli: 'Spomenuo je da je na nebu
našao Adema, Idrisa, Musa, Isa i Ibrahima alejhimu salatu ve selam, ne
precizirajuæi njihova staništa; jedino je spomenuo da je našao Adema alejhi
selam na zemaljskom nebu, a Ibrahima alejhi selam na šestom nebu. Kada
Džibril proðe sa Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pored Idrisa alejhi selam
ovaj reèe:) 'Dobro došao, dobri Poslanièe i dobri brate!' 'Ko je ovo?' 'Ovo je Idris
alejhi selam.' Potom sam prošao pored Musa alejhi selam koji reèe: 'Dobro
došao, dobri Poslanièe i dobri brate!' 'Ko je ovo?' 'To je Musa alejhi selam.'
Zatim proðoh pored Isa alejhi selam koji reèe: 'Dobro došao, dobri Poslanièe i
dobri brate!' 'Ko je ovo?' 'To je Isa alejhi selam.' Proðoh potom pored Ibrahima
alejhi selam, koji reèe: 'Dobro došao, dobri Poslanièe i dobri sine!' 'Ko je ovo?'
'Ovo je Ibrahim alejhi selam.' (Ibn Šihab /jedan od prenosilaca hadisa/ veli:
'Izvijestio me Ibn Hazm da su Ibn 'Abbas i Ebu Hajje El-Ensari radijallahu
anhum govorili: 'Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:) Potom sam
uzdignut do mjesta sa koga sam èuo škripu pera (kojima meleki prave ispise iz
Levhi-Mahfuza). (Ibn Hazm i Enes ibn Malik radijallahu anhuma /ovdje se,
dakle, obje predaje stapaju u jednu/: 'Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je
rekao:) 'Allah propisa mome ummetu pedeset namaza, i ja se s time vratih. Kad
prolazih pored Musa alejhi selam on reèe: 'Šta je Allah propisao tvome
ummetu?' 'Pedeset namaza.' 'Vrati se svome Gospodaru, jer tvoj ummet to neæe
biti u stanju obavljati.' 'Vratih se, pa mi Allah subhanehu ve te'ala umanji jedan
dio. Vrati se Musa alejhi selamu i rekoh: 'Umanjio mi je jedan dio (šatr).[1]
'Ponovo se vrati svome Gospodaru, tvoj ummet to nije u stanju.' Obratio sam se
ponovo, pa mi je Allah subhanehu ve te'ala umanjio jedan dio. Vratih mu se, a
on reèe: 'Vrati se svome Gospodaru, tvoj ummet to nije u stanju.' Vratih se, a
Allah subhanehu ve te'ala reèe: 'Neka bude pet, a pedeset, jer kod Mene se Moja
rijeè ne mijenja.' Vratih se Musau, a on mi reèe: 'Obrati se ponovo svome
Gospodaru.' 'Stidim se svoga Gospodara.' Potom Džibril alejhi selam krenu sa
mnom, te stigosmo do 'Sidretul-munteha',[2] natkriljenog bojama za koje ne
znadoh šta su. Uðoh potom u džennet, kad ono u njemu nizovi bisera, a
džennetski prah od miska (mošusa).'"


Hadis prenosi Enes ib Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 24
"Dovedena mi je životinja veæa od magarca, a manja od mazge, èiji je korak
dugaèak koliko ona sama. Uzjahah, a sa mnom Džibril alejhi selam. Išli smo
neko vrijeme, pa mi reèe: 'Sjaši i klanjaj.' Uèinih to. 'Znaš li gdje si klanjao?
Klaanjao si u Tajibi.[1] (drugo ime Medine), koja æe biti mjesto Hidžre. Neko
vrijeme potom ponovo reèe: 'Sjaši i klanjaj.' 'Klanjah.' 'Znaš li gdje si klanjao?
Klanjao si na Sinaju, mjestu, gdje je Uzvišeni Allah razgovarao sa Musaom
alejhi selam.' Nakon nekog vremena mi opet reèe: 'Sjaši i klanjaj.' 'Sjahah i
klanjah.' 'Znaš li gdje si klanjao? Klanjao si u Bejtu Lahmu (Betlehemu), gdje je
roðen Isa alejhi selam.' Uðoh potom u Bejtul-makdis (El-Mesdžidul-aksa) gdje
mi se iskupiše poslanici. Džibril me proturi naprijed te im bijah imam. Zatim
bijah uzdignut na zemaljsko nebo, kad na njemu Adem alejhi selam. Potom
bijah uzdignut na drugo nebo, kad na njemu tetiæi - Isa i Jahja alejhi selam.
Potom bijah uzdignut na treæe nebo, kad na njemu Jusuf alejhi selam. Zatim
bijah uzdignut na èetvrto nebo, kad na njemu Harun alejhi selam. Potom bijah
uzdignut na peto nebo, kad na njemu Idris alejhi selam. Zatim bijah uzdignut na
šesto nebo, kad na njemu Ibrahim alejhi selam. Potom bijah uzdignut iznad
sedam nebesa. Stigosmo do Sidretul-Munteha. Obuze me neka izmaglica, te
padoh na sedždu. Bi mi reèeno: 'Na dan kad stvorih nebesa i zemlju propisao
Sam tebi i tvome ummetu pedeset namaza. Izvršavajte ih ti i tvoj ummet!' Vratih
se do Ibrahima alejhi selama, a on me ništa ne upita. Potom doðoh do Musa
alejhi selama, a on reèe: 'Koliko je (namaza) propisao tvoj Gospodar tebi i tvom
ummetu?' 'Pedeset namaza.' 'Ni ti ni tvoj ummet neæete biti u stanju da ih
izvršavate. Vrati se svom Gospodaru i moli Ga da olakša.' Vratih se Gospodaru,
te mi On olakša za deset. Potom doðoh Musau koji mi naredi da se vratim.
Vratih se, pa mi On olakša za deset, da bi na kraju bili svedeni na pet. Doðoh
Musau, a on mi reèe: 'Vrati se svom Gospodaru i traži da ti olakša. Israelæanima
su propisana dva namaza, pa ih nisu izvršavali (kako treba).' Vratih se svome

Gospodaru i zatražih da olakša, a On reèe: 'Na dan kada stvorih nebesa i zemlju
propisao sam tebi i tvome ummetu pedeset namaza. Ovih pet biæe za pedeset.
Izvršavajte ih ti i tvoj ummet.' Shvatih da je to od Allaha - neka je uzvišen i
blagoslovljen! - konaèna i neopoziva odluka. Vratih se Musau alejhi selam koji
mi reèe: 'Vrati se.' Shvatio sam da je to Allahova konaèna odluka i nisam se više
vraæao."
Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Nesai

HADIS BR. 25

"Doveden mi je Burak, bijela i dugaèka životinja, veæa od magarca i manja od
mazge, koja pravi korake svoje dužine. Jahao sam dok nisam došao do Bejtul-
Makdisa (Kudsa). Svezao sa ga za halku za koju vežu poslanici. Ušao sam u
mesdžid, klanjao dva rekata i izašao. Džibril mi donese posudu vina i posudu
mlijeka. Izabrao sam mlijeko, pa mi Džibril alejhi selam reèe: 'Izabrao si prirodu
(ono što je bliže ljudskoj prirodi).'[1] Potom smo uzdignuti na nebo. Džibril je
tražio dozvolu za ulazak, pa je reèeno: 'Ko si?' 'Džibril.' 'Ko je s tobom?'
'Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.' 'Objavljeno mu je?' 'Objavljeno mu je.'
Otvori nam, kad ono tamo Adem alejhi selam. Zaželi mi dobrodošlicu i uputi
hajr-dovu. Uspesmo se potom na drugo nebo. Džibril zatim zatraži dozvolu za
ulazak i bi mu reèeno: 'Ko si?' 'Džibril.' 'Ko je s tobom?' 'Muhammed sallallahu
alejhi ve sellem.' 'Objavljeno mu je?' 'Objavljeno mu je.' Otvori nam, kad ono
tamo tetiæi Isa sin Merjemin i Jahja sin Zekerijjaov. Poželiše mi dobrodošlicu i
uputiše hajr-dovu. Uspesmo se na treæe nebo. Džibril zatraži dozvolu za ulazak.
'Ko si?' 'Džibril.' 'Ko je s tobom?' 'Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.'
'Objavljeno mu je?' 'Objavljeno mu je.' Otvori nam, kad ono tamo Jusuf alejhi
selam, kome je data polovina (ukupne) ljepote. Poželi mi dobrodošlicu i uputi
hajr-dovu. Uspesmo se na èetvrto nebo. Džibril zatraži dozvolu za ulazak i bi
mu reèeno: 'Ko si?' 'Džibril.' 'Ko je s tobom?' 'Muhammed sallallahu alejhi ve
sellem.' 'Objavljeno mu je?' 'Objavljeno mu je.' Otvori nam, kad ono tamo Idris
alejhi selam. Poželi mi dobrodošlicu i uputi hajr-dovu. Uzvišeni Allah (za Idrisa
alejhi selam) veli: 'Uzdigli smo ga na visoki položaj.'[2] Uspesmo se na peto
nebo. Džibril zatraži da se otvori. Bi reèeno: 'Ko si?' 'Džibril.' 'Ko je s tobom?'
'Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.' 'Objavljeno mu je?' 'Objavljeno mu je.'
Otvori nam, kad ono Harun alejhi selam. Poželi mi dobrodošlicu i uputi hajrdovu.
Uspesmo se na šesto nebo. Džibril zatraži da se otvori. Bi reèeno: 'Ko si?'
'Džibril.' 'Ko je s tobom?' 'Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.' 'Objavljeno
mu je?' 'Objavljeno mu je.' Otvori nam, kad tamo Musa alejhi selam. Poželi mi
dobrodošlicu i uputi hajr-dovu. Uspesmo se na sedmo nebo. Džibril zatraži da se
otvori. Bi reèeno: 'Ko si?' 'Džibril.' 'Ko je s tobom?' 'Muhammed sallallahu
alejhi ve sellem.' 'Objavljeno mu je?' 'Objavljeno mu je.' Otvori nam, kad tamo
Ibrahim alejhi selam leða naslonjenih na Bejtul-Ma’mur (nebesku Ka’bu) u koji
svakog dana ulazi 70000 meleka koji se ne vraæaju.[3] (Potom je otišao do
Sidretul-munteha, kad ono - lišæe njegovo bijaše poput slonovskih ušiju, a
plodovi poput velikih æupova). Kada ga je snašlo što je Allah odredio,
promijenilo se i niko od Allahovih stvorenja ne bi bio u stanju opisati njegovu
ljepotu. Tu mi je objavljeno što je objavljeno. Propisano mi je pedeset namaza
svaki dan i noæ. Sišao sam do Musa alejhi selama, koji mi reèe: 'Šta je tvoj
Gospodar propisao tvome ummetu?' 'Pedeset namaza.' 'Vrati se svome
Gospodaru i traži olakšanje, jer tvoj ummet to nije u stanju obavljati. Ja sam to
iskusio sa sinovima Israilovim (Jevrejima).' Vratih se Gospodaru i rekoh:
'Gospodaru, olakšaj mome ummetu!' Umanji mi pet. Vratih se Musau i rekoh:
'Umanjio je pet.' 'Tvoj ummet to neæe biti u stanju. Vrati se tvome Gospodaru i
traži olakšanje.' Vraæao sam se izmeðu Gospodara i Musa alejhi selama sve dok
Allah nije rekao: 'Muhammede, biæe pet namaza svakog dana i noæi, za svaki od
njih po deset, to je pedeset namaza. Ko poželi da uradi dobro djelo, pa ga ne
uradi pisaæe mu se dobro djelo, a ako ga uradi pisaæe mu se deset. Ko poželi da
uradi loše djelo, pa ga ne uradi, ništa mu se ne piše, a ako ga uradi piše mu se
samo jedno loše djelo.' Sišao sam i stigao do Musa alejhi selama i izvijestio ga.
'Vrati se svome Gospodaru i moli olakšanje.' Vraæao sam se Gospodaru dok Ga
se nisam postidio."


Hadis prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.HADIS BR. 26

"Uzvišeni Allah veli: 'Propisao sam tvome ummetu pet namaza i obavezao se:
onoga ko ih bude èuvao i obavljao na vrijeme uvešæu u džennet, a prema onome
ko ih ne bude èuvao nemam nikakve obaveze.'"


Hadis prenosi Ebu Katade ibn Rib’ijj radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.


HADIS BR. 27

"Prvo za što æe rob polagati raèun na Sudnjem danu biæe njegov namaz. Ako
bude potpun (po broju i naèinu obavljanja) biæe upisan potpunim, a ako nešto
bude manjkavo, reæi æe Allah subhanehu ve te'ala: 'Nalazite li kakvih
dobrovoljnih namaza?' (Ako ih bude), dobrovoljnim namazima mu se dopune
obavezni namazi koje je propustio, a zatim tako isto bude i sa ostalim djelima."


Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 28

"Klanjali smo za Allahovim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem akšam, pa su
se neki vratili kuæama, a neki ostali zabavljeni zikrom namaza. Utom nam doðe
Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, žureæi sav zadihan, otkrivenih
koljena i reèe: 'Veselite se! Evo je vaš Gospodar otvorio jedna od nebeskih vrata
dièeæi se vama pred melekima, i veli: 'Pogledajte Moje robove, klanjali su jedan
propisan namaz i išèekuju drugi!'"


Hadis prenosi 'Amr ibn El 'As radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.


HADIS BR. 29

"Meðu vama se stalno smjenjuju noæni i dnevni meleki. Okupljaju se na ikindiji
i sabahu. Oni koji su meðu vama zanoæili uspinju se, a On ih, mada najbolje zna
sve o vama, pita: 'U kakvom stanju ste ostavili Moje robove?' 'Ostavili smo ih, a
oni klanjaju, a i zatekli smo ih, a oni klanjaju.'"


Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.


HADIS BR. 30

Ebu Derda i Ebu Zerr radijallahu anhuma prenose od Allahovog Poslanika
sallallahu alejhi ve sellem, a on od Uzvišenog Allah da veli: "Sine Ademov,
klanjaj Mi poèetkom dana èetitri rekata , pa æu te saèuvati (od svakog zla i
èinjenja grijeha) na kraju dana (ili do kraja noæi)."


Hadis prenose Ebu Derda i Ebu Zerr radijallahu anhuma, a bilježi ga Tirmizi
HADIS BR. 31

"Allah ima meleke koji obilaze puteve, tražeæi one koji zikr èine. Kada naðu
ljude koji zikr èine, jedni druge zovu: 'Doðite onome što tražite!' Potom ih
natkriljuju sve do najbližeg neba. Nakon toga ih pita njihov Gospodar, a On zna
najbolje od njih: 'Šta vele Moji robovi?' 'Slave te i velièaju, zahvaljuju Ti se i
uznose Te.' 'A da li su Me vidjeli?' 'Ne, tako nam Allaha, nisu Te vidjeli!' 'Da su
Te vidjeli još silnije bi Te uzdizali i zahvaljivali Ti, još više Te slavili.' 'A šta od
Mene traže?' 'Traže džennet.' 'Da li su ga vidjeli?' 'Ne, tako nam Allaha, nisu ga
vidjeli.' A šta bi bilo da su ga vidjeli?' 'Da su ga vidjeli, još bi više za njim žudili,
još silnije bi ga tražili i željeli.' 'Od èega traže utoèište?' 'Od vatre.' 'A da li su je
vidjeli?' 'Ne, tako nam Allaha, Gospodaru, nisu je vidjeli.' 'Šta bi bilo da su je
vidjeli?' 'Da su je vidjeli još bi više od nje bježali i još bi je se silnije plašili.' Na
to æe im Allah reæi: 'Budite Mi svjedoci da im opraštam.' Jedan od meleka æe
reæi: 'Meðu njima je bio taj i taj koji ne spada meðu njih, veæ je došao radi neke
svoje potrebe.' A Allah æe reæi: 'Oni su društvo èiji sabesjednik ne može biti
nesreæan.'

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

HADIS BR. 32

Od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma se prenosi da im je Allahov
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prièao kako je Allahov rob rekao:
'Gospodaru moj, Tebi je hvala onako kako to dostoji Tvojoj velièanstvenosti i
velièini Tvoje moæi!', pa su te rijeèi predstavljale problem za meleke koji pišu
njegova djela, te su se uspeli na nebo i rekli: “Gospodaru naš, Tvoj rob je
izgovorio rijeèi za koje ne znamo kako da ih zapišemo.” Uzvišeni Allah, koji
najbolje zna šta je rekao Njegov rob, reèe: 'Šta je rekao Moj rob?' Gospodaru,
rekoše njih dvojica, - rekao je: 'Gospodaru moj, Tebi je hvala onako kako to
dostoji Tvojoj velièanstvenosti i velièini Tvoje moæi!' Na to Uzvišeni Allah reèe:
'Zapišite onako kako je rekao Moj rob, i neka tako stoji sve dok se ne susretne sa
Mnom i dok ga Ja ne nagradim za to!'


Hadis prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, a bilježi ga Nesai.


HADIS BR. 33

"Uzvišeni Allah veli: 'Sine Ademov, posveti se ibadetu (robovanju Meni), pa æu
ti srce ispuniti bogatstvom i utažiti ti siromaštvo. Ako to ne uèiniš, ruke æu ti
ispuniti poslom, a neæu te zaštiti od siromaštva!'"


Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.HADIS BR. 34

"Uzvišeni Allah veli: 'Koga zabave Kur’an i spominjanje Mene, pa ne bude od
Mene tražio, daæu mu najbolje što dajem onima koji od Mene traže!'"


Hadis prenosi Ebu Se’id El-Hudrijj radijallahu anhu, a bilježi ga Tirmizi.


HADIS BR. 35

"Uzvišeni Allah veli: 'Post je Moj i Ja za njega nagraðujem, (jer postaè) ostavlja
svoje strasti, jelo i piæe zbog Mene.' Post je štit. Postaè ima dvije radosti: (jednu)
radost kada se iftari i (drugu) radost kada susretne svoga Gospodara. Zadah iz
usta postaèa kod Allaha je ljepši od mirisa miska (mošusa).'"


Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.HADIS BR. 36

"Onome ko se bude družio sa Kur’anom (uèio ga i po njemu postupao) biæe
reèeno kada uðe u džennet: 'Uèi i uspinji se!', pa æe uèiti i za svaki ajet se
uspinjati po jedna stepen, sve dok ne prouèi posljednje što zna."


Hadis prenosi Ebu Se’id El Hudrijj radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.


HADIS BR. 37

"Èovjeku æe biti podizan stepen u džennetu, pa æe reæi: 'Odakle (zbog èega)
ovo?' Biæe mu reèeno: 'Zbog traženja oprosta za tebe od strane tvog brata!'"


Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Ibn Madže.


HADIS BR. 38

"Uzvišeni Allah veli: 'Ko iskaže neprijateljstvo prema nekome kome sam Ja
prijatelj, najavljujem mu rat! Moj rob mi se ne može približiti nièim što bi mi
bilo draže od onoga što sam mu Ja propisao da èini.[1] Moj rob mi se približava
nafilama (djelima koja mu nisu nareðena, ali ih dobrovoljno izvršava) sve dok
ga ne zavolim. A kada ga zavolim, bivam njegovim sluhom kojim sluša, bivam
njegovim vidom kojim vidi, bivam njegovom rukom kojom prihvata i nogom
kojom hodi.[2] Ako od Mene potraži utoèište, pružiæu mu ga. Ni u èemu što
èinim ne kolebam se kao prilikom uzimanja duše Moga roba - vjernika, kome
smrt nije draga, a Meni nije drago da mu se desi bilo kakva neprijatnost.'"


Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
 
70 HADISE KUDSIJ 2 DEO
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Ehli.Sunnet.Sisters :: BOSANKI JEZIK :: HADITHU NEBIJU S.A.V.S ( HADISI OD MUHAMMED ALEJHI SELLAM-
Idi na: