Ehli.Sunnet.Sisters

Ehli.Sunnet.Sisters

Хуманитарност, Повикување во вистината, Учење Куран...
 
HomehumanitarnostCalendarGalleryKako koristiti ovaj Forum?TražiLista članovaGrupe korisnikaRegistracijaLogin
********HUMANITARNOST*******POVIKUVANJE VO VISTINATA******UCENJE KUR,AN******HUMANITARNOST******POZIVANJE U ISTINI******UCENJE KUR,AN******

Share | 
 

 TRANSKRIPCIJA KURA'NA 1

Go down 
AutorPoruka
Ehli_Sunna_Sister
Admin
Ehli_Sunna_Sister

Број на мислења : 136
Points : 388
Reputation : 2
Join date : 2010-05-24

KomentarNaslov komentara: TRANSKRIPCIJA KURA'NA 1   Sat May 29, 2010 8:37 pm

SURA 1 FATIHA

Bismillahirrahmanirrahim
1. Bismillahirrahmanirrahim
2. El hamdu lillahi rabbil alemin
3. Er rahmanir rahim
4. Maliki jevmid din
5. Ijjake na'budu ve ijjake nestein
6. Ihdinas siratal mustekim
7. Siratallezine en'amte alejhim gajril magdubi alejhim ve
lad dallin


SURA 2 BAKARA


Bismillahirrahmanirrahim
1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabu la rajbe fihi* hudel lil muttekin
3. Ellezine ju'minune bil gajbi ve jukimunas salate ve
mimma razaknahum junfikun
4. Velelzine ju'minune bi ma unzile ilejke ve ma unzile
min kablik* ve bil ahirati hum jukinun
5. Ulaike ala hudem mir rabbihim ve ulaike humul muflihun
6. Innellezine keferu sevaun alejhim e enzertehum em lem
tunzirhum la ju'minun
7. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim* ve ala
ebsarihim gišavetu* ve lehum azabun azim
8. Ve minen nasi mej jekulu amenna billahi ve bil jevmil
ahiri ve ma hum bi muk'minin
9. Juhadiunellahe vellezine amenu* ve ma jahdeune illa
enfusehum ve ma ješ'urun
10. Fi kulubihim meradun fe zadehumullahu merada* ve lehum
azabun elimum bi ma kanu jekzibun
11. Ve iza kile lehum la tufsidu fil erdi kalu innema
nahnu muslihun
12. Ela innehum humul mufsidune ve lakil la leš'urun
13. Ve iza kile lehum aminu kema amenen nasu kalu e
nu'minu kema amenes sufeha'* ela innehum humus sufehaha ve
lakil la ja'lemun
14. Ve iza lekullezine amenu kalu amenna* ve iza halev ila
šejatinihim kalu inna meakum innema nahnu mustehziun
15. Allahu jestehziu bihim ve jemudduhum fi tugjanihim
ja'mehun
16. Ulaikellezinešteravud dalalete bil huda* fe ma rabihat
tidžaratuhum ve ma kanu muhtedin
17. Meseluhum ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet
ma havlehu zehebellahu bi nurihim ve terakehum fi zulumatil
la jubsirun
18. Summum bukmun umjun fe hum la jardžiun
19. Ev ke sejjibim mines semai fihi zulumatuv ve ra'duv ve
bark* jedž'alune esabiahum fi azanihim mines savaiki hazeral
mevt* vallahu muhijtum bil kafirin
20. Jekadul berku jahtafu ebsarahum* kullema edae lehum
mešev fih ve iza azleme alejhim kamu* ve lev šaellahu le
zehebe bi sem'ihim ve ebsarihim* innellahe ala kulli šej'in
kadir
21. Ja ejjuhen nasu'abudu rabbekumullezi halekakum
vellezine min kablikum leallekum tettekun
22. Ellezi džeale lekumul erda firašev ves semae binaa* ve
enzele mines semai maen fe ahredže bihi mines semerati
rizkal lekum* fe la tedž'alu lillahi endadev ve entum
ta'lemun
23. Ve in kuntum fi rajbim mimma nezzelna ala abdina fe'tu
bi suratim mim mislih* ved'u šuhadaekum min dunillahi in
kuntum sadikin
24. Fe illem tef'alu ve len tef'alu fettekun naralleti
vekuduhen nasu vel hidžarah* uiddet lil kafirin
25. Ve bešširillezine amenu ve amilus salihati enne lehum
džennatin tedžri min tahtihel enhar* kullema ruziku minha min
semeratir rizkan kalu hazellezi ruzikna min kablu ve utu
bihi mutešabiha* ve lehum fiha ezvadžum mutahheratuv ve hum
fiha halidun
26. Innellahe la jestahji ej jadribe meselem ma beudaten
fe ma fevkaha* fe emmellezine amenu fe ja'lemune ennehul
hakku mir rabbihim* ve emmellezine keferu fe jekulune maza
eradellahu bi haza mesela* judillu bihi kesirav ve jehdi
bihi kesira* ve ma judillu bihi illel fasikin
27. Ellezine jenkudune ahdellahi mim ba'di misakihi* ve
jaktaune ma emerallahu bihi ej jusale ve jufsidune fil erd*
ulaike humul hasirun
28. Kejfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahjakum*
summe jumitukum summe juhjikum summe ilejhi turdžeun
29. Huvellezi haleka lekum ma fil erdi džemian summesteva
iles semai fe sevvahunne seb'a semavat* ve huve bi kulli
šej'in alim
30. Ve iz kale rabbuke lil melaiketi inni džailun fil erdi
halifeh* kalu e tedž'alu fiha mej jufsidu fiha ve jesfikud
dima'* ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek* kale
inni a'lemu ma la ta'lemun
31. Ve alleme ademel esmae kulleha summe aradahum alel
melaiketi fe kale embiuni bi esmai haulai in kuntum
sadikin
32. Kalu subhaneke la ilme lena illa ma alemtena* inneke
entel alimul hakim
33. Kale ja ademu embi'hum bi esmaihim* felemma embeehum
bi esmaihim kale e lem ekul lekum inni a'lemu gajbes
semavati vel erdi ve a'lemu ma tubdune ve ma kuntum
tektumun
34. Ve iz kulna lil melaiketisdžudu li ademe fe sedžedu illa
iblise* eba vestekbera ve kane minel kafirin
35. Ve kulna ja ademuskun ente ve zevdžukel džennete ve kula
minha ragaden hajsu ši'tuma* ve la takraba hazihiš šedžerate
fe tekuna minez zalimin
36. Fe ezellehumeš šejtanu anha fe ahradžehuma mimma kana
fih* ve kulnehbitu ba'dukum li ba'din aduvv* ve lekum fil
erdi mustekarruv ve metaun ila hin
37. Fe telekka ademu mir rabbihi kelimatin fe tabe alejh*
innehu huvet tevvabur rahim
38. Kulnehbitu minha džemia* fe imma je'tijennekum minni
huden fe men tebia hudaje fe la havfun alejhim ve la hum
jahzenun
39. Vellezine keferu ve kezzebu bi ajatina ulaike ashabun
nar* hum fiha halidun
40. Ja beni israilezkuru ni'metijelleti en'amtu alejkum ve
evfu bi ahdi ufi biahdikum ve ijjaje ferhebun
41. Ve aminu bi ma enzeltu musaddikal li ma meakum ve la
tekunu evvele kafirim bih* ve la tešteru bi ajati semenen
kalilev ve ijaje fettekun
42. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve
entum ta'lemun
43. Ve ekimus salate ve atuz zekate verkeu mear rakijin
44. E te'murunen nase bil birri ve tensevne enfusekum ve
entum tetlunel kitab* e fe la ta'kilun
45. Vesteinu bis sabri ves salah* ve inneha le keiratun
illa alel hašiijn
46. Ellezine jezunnune ennehum mulaku rabbihim ve ennehum
ilejhi radžiun
47. Ja beni israilezkuru ni'metijelleti en'amtu alejkum ve
enni faddaltukum alel alemin
48. Vetteku jevmel la tedžzi nefsun an nefsin šej'ev ve la
jukbelu minha šefaatuv ve la ju'hazu minha adluv ve la hum
junsarun
49. Ve iz nedždžejnakum min ali fir'avnejesumunekum suel
azab juzebbihune ebnaekum ve jestahjune nisaekum* ve fi
zalikum belaum mir rabbikum azim
50. Ve iz ferakna bikumul bahra fe endžejnakum ve agrakna
ale fir'avne ve entum tenzurun
51. Veiz vaadna musa erbeine lejleten summettehaztumul
idžle mim ba'dihi ve entum zalimun
52. Summe afevna ankum mim ba'di zalike leallekum teškurun
53. Ve iz atejna musel kitabe vel furkane leallekum
teehtedun
54. Ve iz kale musa li kavmihi ja kavmi innekum zalemtum
enfusekum bittihazikumul idžle fe tubu ila bariikum faktulu
enfusekum* zalikum hajrul lekum inde bariikum* fe tabe
alejkum* innehu huvet tevvabur rahim
55. Ve iz kultum ja musa len nu'mine leke hatta nerallahe
džehren fe ehazetkumus saikatu ve entum tenzurun
56. Summe beasnakum mim ba'di mevtikum leallekum teškurun
57. Ve zallelna alejkumul gamame ve enzelna alejkumul
menne ves selva* kulu min tajjibati ma razaknakum* ve ma
zalemuna ve lakin kanu enfusehum jazlimun
58. Ve iz kulnedhulu hazihil karjete fe kulu minha hajsu
ši'tum ragadev vedhulul babe sudždžedev ve kulu hittatun
nagfirlekum hatajakum* ve senezidul muhsinin
59. Fe beddellezine zalemu kavlen gajrallezi kile lehum
fe enzelna alellezine zalemu ridžzem mines semai bi ma kanu
jefsukun
60. Ve izisteska musa li kavmihi fe kulnadrib bi asakel
hadžer* fenfedžerat minhusneta ašrate ajna* kad alime kullu
unasim mešrabehum* kulu vešrabu mir rizkillahi ve la ta'sev
fil erdi mufsidin
61. Ve iz kultum ja musa len nasbira ala taamiv vahidin
fed'u lena rabbeke juhridž lena mimma tumbitul erdu mim
bakliha ve kissaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha* kale
e testebdilunellezi huv edna billezi huve hajr* ihbitu
misran fe inne lekum ma seeltum* ve duribet alejhimuz
zilletu vel meskenetu ve bau bi gadabim minellah* zalike bi
ennehum kanu jekfurune bi ajatillahi ve jaktulunen
nebijjine bi gajril hakk* zalike bi ma asav ve kanu
ja'tedun
62. Innellezine amenu vellezine hadu ven nesara ves
sabiine min amene billahi vel jevmil ahiri ve amile salihan
fe lehum edžruhum inde rabbihim *ve la havfun alejhim ve la
hum jahzenun
63. Ve iz ehazna misakakum ve rafa'na fevkakumut tur *
huzu ma atejnakum bi kuvvetiv vezkuru ma fihi leallekum
tettekun
64. Summe tevellejtum mim ba'di zalik *fe lev la
fadlullahi alejkum ve rahmetuhu lekuntum minel hasirin
65. Ve le kad alimtumullezina'tedev minkum fis sebti fe
kulna lehum kunu kiradeten hasiin
66. Fe džealnaha nekalel li ma bejne jedejha ve ma halfeha
ve mev'izatel lil muttekin
67. Ve iz kale musa li kavmihi innellahe je'murukum en
tezbehu bekarah *kalu etettehizuna huzuva *kale euzu
billahi en ekune minel džahilin
68. Kalud'u lena rabbeke jubejjil lena ma hi *kale innehu
jekulu inneha bekarutl la fariduv ve la zikr * avanum bejne
zalik * fef'alu ma tu'merun
69. Kaludu lena rabbeke jubejjil lena ma levnuha *kale
innehu jekulu inneha bekaratun safrau fakiul levnuha
tesurrun nazirin
70. Kalud'u lena rabbeke jubejjil lena ma hije innel
bekara tešabehe alejna* ve inna in šaellahu le muhtedun
71. Kale innehu jekulu inneha bekaratul la zelulun tusirul
erda ve la teskil hars* musellemetul lašijete fiha* kalul
ane dži'te bil hakk* fe zebehuha ve ma kadu jef'alun
72. Ve iz kateltum nefsen feddara'tum fiha* vallahu
muhridžum ma kuntum tektumun
73. Fe kulnadribuhu bi ba'diha* kezalike juhjillahul mevta
ve jurikum ajatihi leallekum ta'kilun
74. Summe kaset kulubukum mim ba'di zalik fe hije kel
hidžarati ev ešeddu kasveh* ve inne minel hidžarati lema
jetefedždžeru minhul enhar* ve inne minha lema ješšekkaku fe
jahrudžu minhul ma'* ve inne minha lema jehbitu min
hašjetillah* vemallahu bi gafilin amma ta'melun
75. E fetatmeune ej ju'minu lekum ve kad kane ferikum
minhum jesmeune kelamellahi summe juharrifunehu mim ba'di
ma akaluhu ve hum ja'lemun
76. Ve iza lekullezine amenu kalu amenna* ve iza hala
ba'duhum ila ba'din kalu etuhaddisunehum bi ma fetehallahu
alejkum li juhadždžukum bihi inde rabbikum* e fe la ta'kilun
77. E ve la ja'lemune ennellahe ja'lemu ma jusirrune ve ma
ju'linun
78. Ve minhum ummijjune la ja'lemunel kitabe illa emanijje
ve in hum illa jezunnun
79. Fe vejlul lillezine jektubunel kitabe bi ejdihim summe
jekulunel kitabe bi ejdihim summe jekulune haza min
indillahi li ješteru bihi semenen kalila* fe vejlul lehum
mimma kesebet ejdihim ve vejlul lehum mimma jeksibun
80. Ve kalu len temessenen naru illa ejjamem ma'dudeh* kul
ettehaztum indellahi ahden fe lej juhlifellahu ahdehu em
tekulune alellahi ma la ta'lemun
81. Bela men kesebe sejjietev ve ehatat bihi hatij'etuh
fe ulaike ashabun nar* hum fiha halidun
82. Vellezine amenu ve amilus salihati ulaike ashabul
dženneh* hum fiha halidun
83. Ve iz ehazna misaka beni israile la ta'budune
illellahe ve bil validejni ihsanev ve izl kurba vel jetam
vel mesakini ve kulu lin nasi husnev ve ekijmus salate ve
atuz zekate* summe tevellejtum ila kalilem minkum ve entum
mu'ridun
84. Ve iz ehazna misakakum la tesfikune dimaekum ve la
tuhridžune enfusekum min dijarikum summe akrartum ve entum
tešhedun
85. Summe entum haulai taktulune enfusekum ve tuhridžune
ferikam minkum min dijarihim tezaherune alejhim bil ismi
vel udvan* ve ij je'tukum usara tufaduhum ve huve
muharramun alejkum ihradžuhum* e fe tu'minune bi badil
kitabi ve tekfurune bi ba'd* fe ma džezau mej jef'alu zalike
minkum illa hizjun fil hajatid dunja* ve jevmel kijameti
juraddune ila ešeddil azab* vemallahu bi gafilin amma
ta'melun
86. Ulaikellezinešteravul hajated dunja bil ahirati fe la
juhaffefu anhumul azabu ve la hum junsarun
87. Ve le kad atejna musel kitabe ve kaffejna mim ba'dihi
bir rusul ve atejna ijsebne merjemel bejjinati ve
ejjednahu bi ruhil kudus* e fe kullema džaekum rasulum bima
la tehva enfusukumustekbartum* fe ferikan kezzebtum ve
ferikan taktulun
88. Ve kalu kulubuna gulf* bel leanehumullahu bi kufrihim
fe kalilem ma ju'minun
89. Ve lemma džaehum kitabum min indillahi musaddikul lima
mealhum ve kanu min kablu jesteftihune alellezine keferu*
fe lemma džaehum ma arafu keferu bih fe la'netullahi alel
kafirin
90. Bi'semešterav bihi enfusehum ej jekfuru bi ma
enzelellahu bagjen ej junezzilellahu min fadlihi ala mej
ješau min ibadih* fe bau bi gadabin ala gadabi*u ve lil
kafirine azabum muhin
91. Ve iza kile lehum aminu bi ma enzelellahu kalu
nu'minu bima unzile alejna ve jekfurune bi ma veraehu ve
huvel hakku musaddikal lima meahum* kul fe lime taktulune
embijaellahi min kablu in kuntum mu'minin
92. Ve le kad džaekum musa bil bejjinati summettehaztumul
idžle mim ba'dihi ve entum zalimun
93. Ve iz ehazna misakakum ve rafa'na fevkakumut tur* huzu
ma atejnakum bi kuvvetiv vesmeu* kalu semi'na ve asajna ve
ušribu fi kulubihimul idžle bi kufrihim kul bi'sema
je'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin
94. Kul in kanet lekumud darul ahiratu indellahi halisatem
min dunin nasi fe temennevul mevte in kuntum sadikin
95. Ve lej jetemennevhu ebedem bima kaddemet ejdihim*
vallahu alimum biz zalimin
96. Ve le tedžidennehum ahrasan nasi ala hajah* ve
minellezine ešraku jeveddu ehaduhum lev juammeru elfe
seneh* ve ma huve bi muzahzihihi minel azabi ej juammer*
vallahu besirum bima ja'melun
97. Kul men kane aduvvel lidžibrile fe innehu nezzelehu ala
kalbike bi iznillahi musaddikal lima bejne jedejhi ve hudev
ve bušra lil mu'minin
98. Men kane aduvvel lillahi ve melaiketihi ve rusulihi ve
džibrile ve mikal fe innellahe aduvvul lil kafirin
99. Ve le kad enzelna ilejke ajatim bejjinat* ve ma
jekfuru biha illel fasikun
100. E ve kullema ahedu ahden nebezehu ferikum minhum* bel
ekseruhum la ju'minun
101. Ve lemma džaehum rasulum min indillahi musaddikul lima
mealhum nebeze ferikum minellezine utul kitab* kitabellahi
verae zuhurihim ke ennehum la ja'lemun
102. Vettebeu ma tetluš šejatijnu ala mulki sulejman* ve
ma kefera sulejmanu ve lakinneš šejatijne keferu
juallimunen nasas sihra ve ma unzile alel melekejni bi
babile harute ve marut* ve ma juallimani min ehadin hatta
jekula innema nahnu fitnetun fe la tekfur* fe jeteallemune
minhuma ma juferrikune bihi bejnel mer'i ve zevdžih* ve ma
hum bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah* ve
jeteallemune ma jedurruhum ve la jenfeuhum* ve le kad alimu
le meništerahu ma lehu fil ahirati min halak ve le bi'se
ma šerav bihi enfusehum* lev kanu ja'lemun
103. Ve lev ennehum amenu vettekav le mesubetum min
indillahi hajr* lev kanu ja'lemun
104. Ja ejjuhellezine amenu la tekulu raina ve kulunzurna
vesmeu* ve lil kafirine azabun elim
105. Ma jeveddullezine keferu min ehlil kitabi ve lel
mušrikine ej junezzele alejkum min hajrim mir rabbikum*
vallahu jehtessu bi rahmetihi mej ješa'* vallahu zul fadlil
azim
106. Ma nensah min ajetin ev nunsiha ne'ti bi hajrim minha
ev misliha* e lem ta'lem ennellahe ala kulli šej'in kadir
107. E lem ta'lem ennellahe lehu mulkus semavati vel erd*
ve ma lekum min dunillahi miv velijjiv ve la nasir
108. Em turidune en tes'elu rasulekum kema suile musa min
kabl* ve mej jetebeddelil kufra bil imani fe kad dalle
sevaes sbil
109. Vedde kesirum min ehlil kitabi lev jeruddunekum mim
ba'di imanikum kuffara* hasedem min indi enfusihim mim
ba'di ma tebejjene lehumul hakk* fa'fu vasfehu hatta
je'tijellahu bi emrih* innellahe ala kulli šej'in kadir
110. Ve ekijmus salate ve atuz zekah* ve ma tukaddimu li
enfusikum min hajrin tedžiduhu indellah* innellahe bi ma
ta'melune besir
111. Ve kalu lej jedhulel džennete illa men kane huden ev
nesar* tilke emanijjuhum* kul hatu burhanekum in kuntum
sadikin
112. Bela men esleme vedžhehu lillahi ve huve muhsinun fe
lehu edžruhu inde rabbihi ve la havvfun alejhim ve la hum
jahzenun
113. Ve kaletil jehudu lejsetin nesar ala šej'iv ve
kaletin nesara lejsetil jehudu ala šej'iv ve hum jetlunel
kitab* kezalike kalellezine la ja'lemune misle kavlihim*
fallahu jahkumu bejnehum jevmel kijameti fima kanu fihi
jahtelifun
114. Ve men azlemu mimmem menea mesadžidellahi ej juzkera
fihesmuhu ve sea fi harabiha* ulaike ma kane lehum ej
jedhuluha illa haifin* lehum fid dunja hizjuv ve lehum fil
ahirati azabun azim
115. Ve lillahil mešriku vel magrib fe ejnema tuvellu fe
semme vedžhullah* innallahe vasiun alim
116. Ve kaluttehazellahu veleden subhaneh* bel lehu ma fis
semavati vel ard* kullul lehu kanitun
117. Bedius semavati vel ard* ve iza kada emran fe innema
jekulu lehu kun fe jekun
118. Ve kalellezine la ja'lemune lev la jukellimunellahu
ev te'tina ajeh* kezalike kalellezine min kablihim misle
kavlihim* tešabehet kulubuhum* kad bejjennel ajati li
kavmij jukinun
119. Inna erselnake bil hakki beširav ve nezirav ve la
tus'elu an ashabil džehijm
120. Ve len terda ankel jehudu ve len nesara hatta
tettebia milletehum* kul inne hudellahi huvel huda* ve
leinitteba'te ehvaehum ba'dellezi džaeke minel ilmi ma leke
minallahi miv velijjiv ve la nasijr
121. Ellezine atejnahumul kitabe jetlunehu hakka
tilavetih* ulaike ju'minune bih* ve mej jekfur bihi fe
ulaike humul hasirun
122. Ja beni israilezkuru ni'metijelleti en'amtu alejkum
ve enni faddaltukum alel alemin
123. Vetteku jevmel la tedžzi nefsun an nefsin šej'ev ve la
jukbelu minha adluv ve la tenfeuha šefatuv ve la hum
junsarun
124. Ve izibtela ibrahime rabbuhu bi kelimatin fe
etemmehunn* kale inni džailuke lin nasi imama* kale ve min
zurrijjeti* kale la jenalu ahdiz zalimin
125. Ve iz džealnel bejte mesabetel lin nasi ve emna*
vettehizu mim mekami ibrahime musalla* ve ahidna ila
ibrahime ve ismaijle en tahhira vejtije lit taifine vel
akifine ver rukkeis sudžud
126. Ve iz kale ibrahimu rabbidž'al haza beleden aminev
verzuk ehlehu mines semerati min amene minhum billahi vel
jevmil ahir* kale ve men kefera fe umettiuhu kalilen summe
adtarruhu ila azabin nar* ve bi'sel mesijr
127. Ve iz jerfeu ibrahimul kavaide minel bejti ve
ismaijl* rabbena tekabbel minna* inneke entes semiul alim
128. Rabbena vedž'alna muslimejni leke ve min zurrijjetina
ummetem muslimetel leke ve erina menasikena ve tub alejna*
inneke entet tevvabur rahijm
129. Rabbena veb'as fihim rasulem minhum jetlu alejhim
ajatike ve juallimuhumul kitabe vel hikmete ve juzekkihim*
inneke entel azizul hakim
130. Ve mej jergabu ammileti ibrahime illa men sefihe
nefseh* ve le kadistafejnahu fid dunja* ve innehu fil
ahirati le minas salihijn
131. Iz kale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil
alemin
132. Ve vassa biha ibrahimu benihi ve ja'kub* ja benijje
innellahestafa lekumud dine fe la temutunne illa ve entum
muslimun
133. Em kuntum šuhedae iz hadara ja'kubel mevtu iz kale li
benihi ma ta'budune mim ba'di * kalu na'budu ilaheke ve
ilahe abaike ibrahime ve ismaijle ve ishaka ilahev vahida*
ve nahnu lehu muslimun
134. Tilke ummetun kad halet* leha ma kesebet ve lekum ma
kesebtum* ve la tus'elune amma kanu ja'melun
135. Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete
ibrahime hanifa* ve ma kane minel mušrikin
136. Kulu amenna billahi ve ma unzile ilejna ve ma unzile
ila ibrahime ve ismaijle ve ishaka ve ja'kube vel esbati ve
ma utije musa ve ijsa ve ma utijen nebijjune mir rabbihim*
la nuferriku bejne ehadim minhum ve nahnu lehu muslimun
137. Fe in amenu bi misli ma amentum bihi fe kadihtedev*
ve in tevellev fe innema hum fi šikak* fe
sejekfikehumullah* ve huves semiul alim
138. Sibgatellah* ve men ahsenu minellahi sibgatev ve
nahnu lehu abidun
139. Kul etuhadždžunena fillahi ve huve rabbuna ve rabbukum*
ve lena amaluna ve lekum a'malukum* ve nahnu lehu muhlisun
140. Em tekulune inne ibrahime ve ismaijle ve ishaka ve
ja'kube vel esbata kanu huden ev nesara* kul e entum a'lemu
emillah* ve men azlemu mimmen keteme šehadeten indehu
minellah* ve mallahu bi gafilin amma ta'melun
141. Tilke ummetun kad halet* leha ma kesebet ve lekum ma
kesebtum* ve la tus'elune amma kanu ja'melun
142. Se jekulus sufehau minen nasi ma vellahum an
kibletihimulleti nasi ma vellahum an kibletihimulleti kanu
alejha* kul lillahil mešriku vel magrib* jehdi mej ješau
ila siratim mustekijm
143. Ve kezalike džealnakmum ummetev vesetal li tekunu
šuhedae alen nasi ve jekuner rasulu alejkum šehida* ve ma
džealnel kibletelleti kunte alejha illa li na'leme mej
jettebiur rasule mimmej jenkalibu ala akibejh* ve in kanet
le kebiraten illa alellezine hedellah* ve ma kanellahu li
judij'a imanekum* innellahe bin nasi le raufur rahijm
144. Kad nera tekallube vedžhike fis semai fe
lenuvellijenneke kibleten terdaha* fevelli vdžheke šatnal
mesdžidil haram* ve hajsu ma kuntum fevellu vudžuhekum
šatrah* ve innellezine utul kitabe le ja'lemune ennehul
hakku mir rabbihim* vemallahu bi gafilin amma ja'melun
145. Ve le in etejtellezine utul kitabe bi kulli ajetim ma
tebiu kibletek* ve ma ba'duhum bi tabiin kiblete ba'd* ve
leinitteba'te ehvaehum mim ba'di ma džaeke minel ilmi inneke
izel le minez zalimin
146. Ellezine atejnahumul kitabe ja'rifunehu kema
ja'rifune ebnaehum* ve inne ferikam minhum le jektumunel
hakka ve hum ja'lemun
147. Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mumterin
148. Ve li kulliv vidžhetun huve muvelliha festebikul
hajrat* ejne ma tekunu je'ti bikumullahu džemia* innellahe
ala kulli šej'in kadir
149. Ve min hajsu haradžte fevelli vedžheke šatral mesdžidil
haram* ve innehu lel hakku mir rabbik* ve mallahu bi
gafilin amma ta'melun
150. Ve min hajsu haradžte fevelli vedžheke šatral mesdžidil
haram* ve hajsu ma kuntum fe vellu vudžuhekum šatrahu li
ella jekune linnasi alejkum hudždžeh* ilellezine zalemu
minhum fe la tahševhum vahševni ve li utimme ni'meti
alejkum ve leallekum tehtedun
151. Kema erselna fikum rasulem minkum jetlu alejkum
ajatina ve juzekkikum ve juallimukumul kitabv vel hikmete
ve juallimukum ma lem tekunu ta'lemun
152. Fezkuruni ezkurkum veškuru li ve la tekfurun
153. Ja ejjuhellezine amenusteijnu bis sabri ves salah*
innellahe meas sabirin
154. Ve la tekulu li mej juktelu fi sebilillahi emvat* bel
ahjauv ve lakil la teš'urun
155. Ve le nebluvennekum bi šej'im minel havfi vel džui ve
naksim minel emvali vel enfusi ves semerat* ve bešširis
sabirin
156. Ellezine iza esabethum musijbetun kalu inna lillahi
ve inna ilejhi radžiun
157. Ulaike alajhim salevatum mir rabbihim ve rahmetuv ve
ulaike humul muhtedun
158. Innes safa vel mervete min šeairillah* fe min hadždžel
bejte evi'temera fe la džunaha alejhi ej jettavvefe bihima*
ve men tetavvea hajran fe innellahe šakirun alijm
159. Innellezine jektumune ma enzelna minel bejjinati vel
huda mim ba'di ma bejjennahu lin nasi fil kitabi ulaike
jel'anuhumullahu ve jel'anuhumul lainun
160. Illellezine tabu ve aslehu ve bejjenu fe ulaike etubu
alejhim* ve enet tevvabur rahijm
161. Innellezine keferu ve matu ve hum kuffarun ulaike
alejhim la'netullahi vel melaiketi ven nasi edžmeijn
162. Halidine fiha* la juhaffefu anhumul azabu ve la hum
junzarun
163. Ve ilahukum ilahuv vahid* la ilahe illa huver
rahmanur rahijm
164. Inne fi halkis semavati vel erdi vahtilafil lejli ven
nehari vel fulkilleti tedžri fil bahri bima jenfeun nase ve
ma enzelellahu mines semai mim main fe ahja bihil erda
ba'de mevtiha ve besse fiha min kulli dabbetiv ve tasrifir
rijahi ves sehabil musahhari bejnes semai vel erdi le
ajatil li kavmij ja'kilun
165. Ve minen nasi mej jettehizu min dunillahi endadej
juhibbunehum ke hubbillah* vellezine amenu ešeddu hubbel
lillah* velev jerallezine zalemu iz jeravnel azabe ennel
kuvvete lillahi džemiav ve ennellahe šedidul azab
166. Iz teberraellezinet tubiu minellezinettebeu ve raevul
azabe ve tekattaat bihimul esbab
167. Ve kalellezinet tebeu lev enne lena kerraten fe
neteberrae minhum kema teberrau minna* kezalike
jurihimullahu a'malehum haseratin alejhim* ve ma hum bi
haridžine minen nar
168. Ja ejjuhen nasu kulu mimma fil erdi halalen tajjibev
ve la tettebiu hutuvatiš šejtan* innehu lekum aduvvum mubin
169. Innema je'murukum bis sui vel fahšai ve en tekulu
alellahi ma la ta'lemun
170. Ve iza kijle lehumut tebiu ma enzellellahu kalu bel
nettebiu ma elfejna alejhi abaena* e ve lev kane abauhum la
ja'kilune šej'ev ve la jehtedun
171. Ve meselullezine keferu ke meselillezi jen'iku bi ma
la jesmeu illa duaev ve nidaa* summum bukmun umjun fe hum
la ja'kilun
172. Ja ejjuhellezine amenu kulu min tajjibati ma
razaknakum veškuru lillahi in kuntum ijjahu ta'budun
173. Innema harrame alejkumul mejtete ved deme ve lahmel
hinziri ve ma uhille bihi li gajrillah* fe menidturra gajra
bagiv ve la adin fe la isme alejh* innellahe gafurur rahijm
174. Innellezine jektumune ma enzelellahu minel kitabi ve
ješterune bihi semenen kalilen ulaike ma je'kulune fi
butunihim illen nara ve la jukellimuhumullahu jevmel
kijameti ve la juzekkihim* ve lehum azabun elijm
175. Ulaikellezinešteravud dalalete bil huda vel azabe bil
magfirah* fe ma asberahum alen nar
176. Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve
innellezinahtelefu fil kitabi le fi šikakim beijd
177. Lejsel birra en tuvellu vudžuhekum kibelel mešriki vel
magribi ve lakinnel birra men amene billahi vel jevmil
ahiri vel melaiketi vel kitabi ven nebijjin* ve atel male
ala hubbihi zevil kurba vel jetama vel mesakine vebnes
sebili ves sailine ve fir rikab* ve ekames salate ve atez
zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirine fil
be'sai ved darrai ve hijnel be's* ulaikellezine sadeku* ve
ulaike humul muttekun
178. Ja ejjuhellezine amenu kutibe alejkumul kisasu fil
katla* el hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsa bil
unsa* fe men ufije lehu min ehijhi šej'un fettibaum bil
ma'rufi ve edaun ilejhi bi ihsan* zalike tahfifum mir
rabbikum ve rahmeh* fe meni'teda ba'de zalike fe lehu
azabun elijm
179. Ve lekum fil kisasi hajatuj ja ulil elbabi leallekum
tettekun
180. Kutibe alejkum iza hadara ehadekumul mevtu in terake
hajra* elvasijjetu lil validejni vel akrabine bil ma'ruf*
hakkan alel muttekijn
181. Fe mem beddelehu ba'de ma semiahu fe innema ismuhu
alellezine jubeddiluneh* innellahe semiun alijm
182. Fe men hafe mim musin dženefen ev ismen fe asleha
bejnehum fe la isme alejh* innellahe gafurur rahijm
183. Ja ejjuhellezine amenu kutibe alejkumus sijamu kema
kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun
184. Ejjamem ma'dudat* fe men kane minkum meridan ev ala
seferin fe iddetum min ejjamin uhar* ve alellezine
jutijkunehu fidjetun taamu miskin* fe men tetavvea hajran
fe huve hajrul leh* ve en tesumu hajrul lekum in kuntum
ta'lemun
185. Šehru ramedanellezi unzile fihil kur'anu hudel lin
nasi ve bejjinatim minel huda vel furkan* fe men šehide
minkumuš šehra feljesumh* ve em kane meridan ev ala seferin
fe iddetum min ejjamin uhar* juridullahu bikuml jusra ve la
juridu bi kulum usr* ve li tukmilul iddete ve li
tukebbirullahe ala ma hedakum ve leallekum eškurun
186. Ve iza seeleke ibadi anni fe inni karib* udžibu
da'veted dai iza deani feljestedžibu li vel ju'minu bi
leallehum jaršudun
187. Uhille lekum lejletes sijamir rafesu ila nisaikum*
hunne libasul lekum ve entum libasul lehunn* alimellahu
ennekum kuntum tahtaune enfusekum fe tabe alejkum ve afa
ankum* fel anebaširuhunne vevtegu ma ketebellahu lekum* ve
kulu vešrabu hatta jetebejjene lekumul hujtul ebjadu minel
hajtil esvedi minel fedžri summe etimmus sijame ilel lejl*
ve la tubaširuhunne ve entum akifune fil mesadžid* tilke
hududullahi fe la takrabuha* kezalike jubejjinullahu
ajatihi lin nasi leallehum jettekun
188. Ve la te'kulu emvalekum bejnekum bil batili ve tudlu
biha ilel hukkami li te'kulu ferikam min emvalin nasi bil
ismi ve entum ta'lemun
189. Jes'eluneke anil ehilleh* kul hije mevakijtu lin nasi
velhadždž* ve lejsel birru bi en te'tul bujute min zuhuriha
ve lakinnel birra menitteka* ve'tul bujute min ebvabiha
vettekullahe leallekum tuflihun
190. Ve katilu fi sebilillahillizine jukatilunekum ve la
ta'tedu* innellahe la juhibbul mu7tedin
191. Vaktuluhum hajsu sekiftumuhum ve ahridžuhum min hajsu
ahradžukum vel fitnetu ešeddu minel katl* ve la tukatiluhum
indel mesdžidil harami hatta jukatilukum fih* fe in
katelukum faktuluhum* kezalike džeazul kafirin
192. Fe inintehev fe innellahe gafurur rahijm
193. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetuv ve jekuned dinu
lillah* fe inintehev fe la udvane illa alez zalimin
194. Eššehrul haramu biš šehril harami vel hurumatu kisas*
fe meni'teda alejkum fa'tedu alejhi bi misli ma'teda
alejkum vettekullahe va'lemu ennellahe mealmuttekijn
195. Ve enfiku fi sebilillahi ve la tulku bi ejdikum ilet
tehluketi ve ahsinu* innellahe juhibbul muhsinin
196. Ve etimmul hadždže vel umrate lillah* fe in uhsirtum
femestejsera minel hedj* ve la tahliku ruusekum hatta
jeblugal hedju mehilleh* fe men kane minkum meridan ev bihi
ezem mir ra'sihi fe fidjetum min sijamin ev sadekatin ev
nusuk* fe iza emintum* fe men temettea bil umrati ilel
hadždži fe mestejsera minel hedj* fe mel lem jedžid fe sijamu
selaseti ejjamin fil hadždži ve seb'atin iza radža'tum* tilke
ašeratun kamileh* zalike li mel lem jekun ehluhu hadiril
mesdžidil haram* vettekullahe va'lemu ennellahe šedidul ikab
197. Elhadždžu ešhurum ma'lumat* fe men ferada fihinnel
hadždže fe la rafese ve la fusuka ve la džidale fil hadždž* ve
ma tef'alu min hajrij ja'lemhullah* ve tezevvedu fe inne
hajraz zadit takva vettekuni ja ulil elbab
198. Lejse alejkum džunahun en tebtegu fadlem mir rabbikum*
fe iza efadtum min arafatin fezkurullahe indel meš'aril
haram* vezkuruhu kema hedakum* ve in kuntum min kablihi le
mined dallin
199. Summe efidu min hajsu efadan nasu vestagfirullah*
innellahe gafurur rahijm
200. Fe iza kadajtum menasikekum fezkurullahe ke zikrikum
abekum ev ešedde zikra* fe minen nasi mej jekulu rabbena
atina fid dunja ve malehu fil ahirati min halak
201. Ve minhum mej jekulu rabbena atine fid dunja
hasenetev ve fil ahirati hasenetev ve kina azaben nar
202. Ulaike lehum nasijbum mimma kesebu* vallahu seriul
hisab
203. Vezkurullahe fi ejjamim ma'dudat* fe men teadždžele fi
jevmejni fe la isme alejh* ve men teahhara fe la isme
alejh* limenitteka* vettekullahe va'lemu ennekum ilejhi
tuhšerun
204. Ve minen nasi me ju'džibuke kavluhu fil hajatid dunja
ve jušhidullahe ala ma fi kalbih* ve huve eleddul hisam
205. Ve iza tevella sea fil erdi li jufside fiha ve
juhlikel harse ven nesl* vallahu la juhibbul fesad
206. Ve iza kijle lehuttekillahe ehazethul izzetu bil ismi
fe hasbuhu džehennem* ve le bi'sel mihad
207. Ve minen nasi mej ješri nefsehubtigae merdatillah*
vallahu raufum bil ibad
208. Ja ejjuhellezine amenudhulu fis silmi kaffeh* ve la
tettebiu hutuvatuš šejtan* innehu lekum aduvvum mubijn
209. Fe in zeleltum mim ba'di ma džaetkumul bejjinatu
fa'lemu ennellahe azizun hakim
210. Hel jenzurune illa ej je'tijehumullahu fi zulelim
minel gamami vel melaiketu ve kudijel emr* ve ilellahi
turdžeul umur
211. Sel beni israile kem atejnahum min ajetim bejjineh*
ve mej jubeddil ni'metellahi mim ba'di ma džaethu fe
innellahe šedidul ikab
212. Zujjine lillezine keferul hajatud dunja ve jesharune
minellezine amenu* vellezinettekav fevkahum jevmel kijameh*
vallahu jerzuku mej ješau bi gajri hisab
213. Kanen nasu ummetev vahideten fe beasellahun nebijjine
mubešširine ve munzirine ve enzele mealhumul kitabe bil
hakki li jahkume bejnen nasi fimahtelefu fih* ve mahtelefe
fihi illellezine utuhu mim ba'di ma džaethumul bejjinatu
bagjem bejnehum* fe hedellahullezine amenu limahtelefu fihi
minel hakki bi iznih* vallahu jehdi mej ješau ila siratim
mustekijm
214. Em hasibtum en tedhulul džennete ve lemma je'tikum
meselullezine halev min kablikum* messethumul be'sau ved
darrau ve zulzilu hatta jekuler rasulu vellezine amenu
meahu meta nasrullah* ela inne nasrallahi karib
215. Jes'eluneke maza junfikun* kul ma enfaktum min hajrin
fe lil validejni vel akrabine vel jetama vel mesakini
vebnis sebil* ve ma tef'alu min hajrin fe innellahe bihi
alim
216. Kutibe alejkumul kitalu ve huve kurhul lekum* ve asa
en tuhibbu šej'ev ve huve šerrul lekum* vallahu ja'lemu ve
entum la ta'lemun
217. Jes'eluneke aniš šehril harami kitalin fih* kul
kitalun fihi kebir* ve saddun an sebilillahi ve kufram bihi
vel mesdžidil harami ve ihradžu ehlihi minhu ekberu indellah*
vel fitnetu ekberu minel katl* ve la jezalune jukatilunekum
hatta jeruddukum an dinikum inisteta* ve mej jertedid
minkum an dinihi fe jemut ve huve kafirun fe ulaike habitat
a'maluhum fid dunja vel ahirah* ve ulaike ashabun nar* hum
fiha halidun
218. Innellezine amenu vellezine hadžeru ve džahedu fi
sebilillahi ulaike jerdžune rahmetellah* vallahu gafurur
rahijm
219. Jes'eluneke anil hamri vel mejsir* kul fihima imun
kebiruv ve menafiu lin nasi ve ismuhuma ekberu min
nef'ihima* ve jes'eluneke maza junfikun* kulil afv kezalike
jubejjinullahu lekumul ajati leallekum tetefekkerun
220. Fid dunja vel ahirah* ve jes'eluneke anil jetama* kul
islahul lehum hajr* ve in tuhalituhum fe ihvanukum* vallahu
ja'lemul mufside minel muslih* ve lev šaellahu le
a'netekum* innellahe azizun hakim
221. Ve la tenkihul mušrikati hatta ju'minn* ve le emetum
mu'minetum hajrum mim mušriketiv ve lev a'džebetkum* ve la
tunkihul mušrikine hatta ju'minu* ve le abdum mu'minun
hajrum mim mušrikiv ve lev a'džebekum* ulaike jed'une ilen
nar* vallahu jed'u ilel dženneti vel magfirati bi iznih* ve
jubejjinu ajatihi lin nasi leallehum jetezekkerun
222. Ve jes'eluneke anil mehijd* kul huve ezen fa'tezilun
nisae fil mehijdi ve la takrabuhunne hatta jathurn* fe iza
tetahherne fe'tuhunne min hajsu emerakumllah* innellahe
juhibbut tevvabine ve juhibbul mutetahhirin
223. Nisaukum harsul lemu fe'tu harsekum enna ši'tum ve
kaddimu li enfusikum* vettekullahe va'lemu ennekum mulakuh*
ve bešširil mu'minin
224. Ve la tedž'alullahe urdatel li ejmanikum en teberru ve
tetteku ve tuslihu bejnen nas* vallahu semiun alim
225. La juahizukumullahu bil lagvi fi ejmanikum ve lakij
juahizukum bi ma kesebet kulubukum* vallahu gafurun halim
226. Lillezine ju'lune min nisaihim terabbusu erbeati
ešhur* fe in fau fe innellahe gafurur rahijm
227. Ve in azemut talaka fe innellahe semiun alijm
228. Vel mutallekatu jeterabbasne bi enfusihinne selasete
kuru'* ve la jehillu lehunne ej jektmne ma halekallahu fi
erhamihinne in kunne ju'minne billahi vel jevmil ahir* ve
buuletuhunne ehakku bi raddihinne fi zalike in eradu
islaha* ve lehunne mislullezi alejhinne bil ma7rufi ve lir
ridžali alejhinne deradžeh* vallahu azizun hakim
229. Ettalaku merratani fe imsakum bi ma'rufin ev tesrihum
bi ihsari* ve la jehillu lekum en te'huzu mimma
atejtumuhunne šej'en illa ej jehafa ella jukijma
hududellah* fe in hiftum ella jukijma hududellahi fe la
džunaha alejhime fimeftedet bih* tilke hududullahi fe la
ta7teduha* ve mej jeteadde hududellahi fe ulaike humuz
zalimun
230. Fe in tallekaha fe la tehillu lehu mim ba'du hatta
tenkiha zevdžen gajrah* fe in tallekaha fe la džunaha
alejhima ej jeteradžea in zanna ej jukijma hududellah* ve
tilke hududullahi jubejjinuha li kavmij ja'lemun
231. Ve iza tallaktumun nisae fe belagne edželehunne fe
emsikuhunne bi ma'rufin ev serrihuhunne bi ma'rufiv ve la
tumsikuhunne diraran li ta'tedu* ve mej jef'al zalike fe
kad zaleme nefseh* ve la tettehizu ajatillahi huzuvev
vezkuru ni'metellahi alejkum ve ma enzele alejkum minel
kitabi vel hikmeti jeizukum bih* vettekullahe va'lemu
ennellahe bi kulli šej'in alijm
232. Ve iza tallaktumun nisae fe belagne edželehunne fe la
ta'duluhunne ej jenkihne ezvadžehunne iza teradav bejnehum
bil ma'ruf* zalike juazu bihi men kane minkum ju'minu
billahi vel jevmil ahir* zalikum ezka lekum ve ather*
vallahu ja'lemu ve entum la ta'lemun
233. Vel validatu jurdi'ne evladehunne havlejni kamilejni
li men erade ej jutimmer radaah* ve alel mevludi lehu
rizkuhunne ve kisvetuhunne bil ma'ruf* la tukellefu nefsun
illa vus'aha* la tudarra validetum bi velediha ve la
mevludul lehu bi veledihi ve alel varisi mislu zalik* fe in
erada fisalen an teradim minhuma ve tešavurin fe la džunaha
alejhima * ve in eradtum en testerdiu evladekum fe la
džunaha alejkum iza sellemtum ma atejtum bih ma'ruf*
vettekullahe va'lemu ennellahe bi ma ta'melune basijr
234. Vellezine juteveffevne minkum ve jezerune ezvadžej
jeterabbasne bi enfusihinne erbeate ešhuriv ve ašra* fe iza
belagne edželehunne fe la džunaha alejkum fima fealne fi
enfusihinne bil ma'ruf* vallahu bi ma ta'melune habir
235. Ve la džunaha alejkum fima arradtum bihi min hitbetin
nisai ev eknentum fi enfusikum* alimellahu ennekum se
tezkurunehunne ve lakil la tuvaidulunne sirran illa en
tekulu kavlem ma'rufa* ve la ta'zimu ukdetem nikahi hatta
jeblugal kitabu edželeh* va'lemu ennellahe ja'lemu ma fi
enfusikum fahzeruh* va'lemu ennellahe gafurun halim
236. La džunaha alejkum in talaktumun nisae ma lem
temessuhunne ev tefridu lehunne feridah* ve mettiuhunn*
alel musii kaderuhu ve alel muktiri kaderuh* metaam bil
ma'ruf* hakkan alel muhsinin
237. Ve in tallaktumuhunne min kabli en temessuhunne ve
kad feradtum lehunne feridaten fe nisfu ma feradtum illa ej
ja'fune ev ja 'fuvellezi bi jedihi ukdetun nikah* ve en
ta'fu akrabu littakva* ve la tensevul fadle bejnekum*
innellahe bi ma ta'melune basijr
238. Hafizu ales salevati ves salatil vusta ve kumu
lillahi kanitin
239. Fe in hiftum fe ridžalen ev rukbana* fe iza emintum
fezkurullahe ke ma allemekum ma lem tekunu ta'lemun
240. Vellezine juteveffevne minkum ve jezerune ezvadža*
vesijjetel li ezvadžihim metaan ilel havli gajra ihradž* fe
in haradžne fe la džunaha alejkum fi ma fealne fi enfusihinne
mim ma'ruf* vallahu azijzun hakijm
241. Ve lil mutallekati metaum bil ma'ruf* hakkan alel
muttekijn
242. Kezalike jubejjinullahu lekum ajatihi leallekum
ta'kilun
243. E lem tera ilellezine haradžu min dijarihim ve hum
ulufun hazeral mevti fe kale lehumullahu mutu summe
ahjahum* innellahe le uz fadlin alen nasi ve lakinne
ekseran nasi la ješkurun
244. Ve katilu fi sebilillah va'lemu ennellahe semiun alim
245. Menzellezi jukridullahe kardan hasenen fe judaifehu
lehu ad'afen kesirah* vallahu jakbidu ve jebsut* ve ilejhi
turdžeun
246. E lem tera ilel melei mim beni israile mim ba'di
musa* iz kalu li nebijjil lehumub'as lena meliken nukatil
fi sebilillah* kale hel asejtum in kutibe alejkumul kitalu
ella tukatilu* kalu ve ma lena ella nukatile fi sebilillahi
ve kad uhridžna min dijarina ve ebnaina* fe lemma kutibe
alejhimul kitalu tevellev illa kalilem minhum* vallahu
alimum biz zalimin
247. Ve kale lehum nebijjuhum innellahe kad bease lekum
talute melika* kalu enna jekunu lehul mulku alejna ve nahnu
ehakku bil mulki minhu ve lem ju'te seatem minel mal* kale
innellahestafahu alejkum ve zadehu betaten fil ilmi vel
džism* vallahu ju'ti mulkehu mej ješa'* vallahu vasiun alijm
248. Ve kale lehum nebijjuhum inne ajete mulkihi ej
je'tijekumut tabutu fihi sekinetum mir rabbikum ve
bekijjetum mimma terake alu musa ve alu harune tahmiluhul
melaikeh* inne fi zalike le ajetel lekum in kuntum mu'minin
249. Fe lemma fesale talutu bil džunudi kale innellahe
mubtelikum bi neher* fe men šeribe minhu fe lejse minni*
vemel lem ja'amhu fe innehu minni illa menigterafe gurfetem
bi jedih* fe šeribu minhu illa kalilem minhum* fe lemma
džavezehu huve vellezine amenu meahu kalu la takate lenel
jevme bi džalute ve džunudih*kalellezine jezunnune ennehum
mulakullahi kem min fietin kaliletin galebet fieten
kesiratem bi iznillah* vallahu meas sabirin
250. Ve lemma berazu li džalute ve džunudihi kalu rabbena
efrig alejna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil
kafirin
251. Fe hezemuhum bi iznillahi ve katele davudu džalute ve
atahullahul mulke vel hikmete ve allemehu mimma ješa'* ve
lev la def'ullahin nase ba'dahum bi ba'dil le fesedetil
erdu ve lakinnellahe zu fadlin alel alemin
252. Tilke ajatullahi netluha alejke bil hakk* ve inneke
le minel murselin
253. Tilker rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd* minhum men
kellemellahe ve rafea ba'dahum deradžat* ve atejna ijsebne
merjemel bejjinati ve ejjednahu bi ruhil kudus* ve lev
šaellahu maktetelellezine mim ba'dihim mim ba'di ma
džaethumul bejjinatu ve lakiniltelefu fe minhum men amene ve
minhum men kefar* ve lev šaellahu maktetelu ve lakinnellahe
jef'alu ma jurid
254. Ja ejjuhellezine amenu enfiku mimma rezaknakum min
kabli ej je'tije jevmul la bej'un fihi ve la hulletuv ve la
šefaah* vel kafirune humuz zalimun
255. Allahu la ilahe illa huvel hajjul kajjum* la
te'huzuhu sinetuv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil
ard* men zellezi ješfeu indehu illa bi iznih* ja'lemu ma
bejne ejdihim ve ma halfehum* ve al juhijtune bi šej'im min
ilmihi illa bi ma ša'* vesia kursijjuhus semavati vel ard*
ve la jeuduhu hifzuhuma* ve huvel alijjul azijm
256. La ikrahe fid dini kad tebejjener rušdu minel gajj*
fe mej jekfur bit taguti ve ju'mim billahi fe kadistemseke
bil urvetil vuska lenfisame leha* vallahu semiun alim
257. Allahu velijjullezine amenu juhridžuhum minez zulumati
ilen nur* vellezine keferu evlijauhumut tagutu juhridžunehum
minen nuri ilez zulumat* ulaike ashabun nar* hum fiha
halidun
258. E lem tera ilellezi hadždže ibrahime fi rabbihi en
atahullahul mulk* iz kale ibrahimu rabbijellezi juhji ve
jumitu kel ene uhji ve umit* kale ibrahimu fe innellahe
je'ti biš šemsi minel mešriki fe'ti biha minel magribi fe
buhitellezi kefer* vallahu la jehdil kavmez zalimin
259. Ev kellezi merra ala karjetiv ve hije havijetun ala
urušiha* kale enna juhji hazihillahu ba'de mevtiha* fe
ematehullahu miete amin summe beaseh* kale kem lebist* kale
lebistu jevmen ev ba7oda jevm* kale bel lebiste miete amin
fenzur ila taamike ve šerabike lem jetesenneh* venzur ila
himarike ve li nedž'aleke ajetel lin nasi venzur ilel izami
kejfe nunšizuha summe neksuha lahma* fe lemma tebejjene
lehu kale a'lemu ennellahe ala kulli šej'in kadir
260. Ve iz kale ibrahimu rabbi erini kejfe tuhjil mevta*
kale e ve lem tu'min* kale bela ve lakil li jatmeinne
kalbi* kale fe huz erbeatem minet tajri fe surhunne ilejke
summedž'al ala kulli džebelim minhunne džuz'en summed'uhunne
je'tineke sa'ja* va'lem ennellahe azizun hakim
261. Meselullezine junfikune emvalehum fi sebilillahi ke
meseli habbetin embetet seb'a senabihle fi kulli sumbuletim
mietu habbeh* vallahu judaifu li mej ješa'* vallahu vasiun
alim
262. Ellezine junfikune emvalehum fi sebilillahi summe la
jutbiune emvalehum fi sebilillahi summe la jutbiune ma
enfeku mennev ve la ezel lehum edžruhum inde rabbihim* ve la
havfun alejhim ve la hum jahzenun
263. Kavlum ma'rufuv ve magfiratun hajrum min sadekatij
jetbeuha eza* vallahu ganijjun halim
264. Ja ejjuhellezine amenu la tubtilu sadekatikum bil
menni vel eza kellezi junfiku malehu riaen nasi ve la
ju'minu billahi vel jevmil ahir* fe meseluhu ke meseli
safvanin alejhi turabun fe esabehu vabilun fe terakehu
salda* la jakdirune ala šej'im mimma kesebu* vallahu la
jehdil kavmel kafirin
265. Ve meselullezine junfikune emvalehumub tigae
merdatillahi ve tesbitem min enfusihim ke meseli džennetim
bi rabvetin esabeha vabilun fe atet ukuleha di'fejn* fe il
lem jusibha vabilun fe tall* vallahu bima ta'melune basijr
266. E jeveddu ehadukumen tekune lehu džennetum min
nehijliv ve a'nabin tedžri min tahtihel enharu lehu fiha min
kullis semerati ve esabehul kiberu ve lehu zurrijjetun
duafau fe esabeha i'sarun fihi narin fahterakat* kezalike
jubejjinullahu lekumul ajati leallekum tetefekkerun
267. Ja ejjuhellezine amenu enfiku min tajjibati ma
kesebtum ve mimma ahradžna lekum minel ard* ve la tejemmemul
habise minhu tunfikune ve lestum bi ahizihi illa en tugmidu
fih* va'lemu ennellahe ganijjun hamid
268. Eššejtanu jeidukumul fakra ve je'murukum bil fahša'*
vallahu jeidukum magfiratem minhu ve fadla* vallahu vasiun
alim
269. Ju'til hikmete mej ješa'* ve mej ju'tel hikmete fe
kad utije hajran kesira* ve ma jezzekkeru illa ulul elbab
270. Ve ma enfaktum min nefekatin ev nezertum min nezrin
fe innellahe ja'lemuh* ve ma liz zalimine min ensar
271. In tubdus sadekati fe niimma hi* ve in tuhfuha ve
tu'tuhel fukarae fe huve hajrul lekum* ve jukeffiru ankum
min sejjiatikum* vallahu bi ma ta'melune habir
272. Lejse alejke hudahum ve lakinnellahe jehdi mej ješa'*
ve ma tunfiku min hajrin fe li enfusikum* ve ma tunfikune
illebtigae vedžhillah* ve ma tunfiku min hajrij juveffe
ilajkum ve entum la tuzlemun
273. Lil fukaraillezine uhsiru fi sebilillahi la
jestetij'une darben fil erdi jahsebuhumul džahilu agnijae
minet teaffuf* ta'rifuhum bi simahum* la jes'elunen nase
ilhafa* ve ma tunfiku min hajrin fe innellahe bihi alim
274. Ellezine junfikune emvalehum bil lejli ven nehari
sirrav ve alanijeten fe lehum edžruhum inde rabbihim* ve la
havfun alejhim ve la hum jahzenun
275. Ellezine je'kuluner riba la jekumune illa kema
jekumullezi jetehabbetuhuš šejtanu minel mess* zalike bi
ennehum kalu innemel bej'u mislur riba* ve ehalellahul
bej'a ve harramer riba* fe min džaehu mevizatum mir rabbihi
fenteha fe lehu ma selef* ve emruhu ilellah* ve men ade fe
ulaike ashabun nar* hum fiha halidun
276. Jemhakullahur riba ve jurbis sadekat* vallahu la
juhibbu kulle keffarin esim
277. Innellezine amenu ve amilus salihati ve ekamus salate
ve atevuz zekate lehum edžruhum inde rabbihim* ve la havfun
alejhim ve la hum jahzenun
278. Ja ejjuhellezine amenuttekullahe vezeru ma bekije
miner riba in kunum mu'minin
279. Fe il lem tef'alu fe'zenu bi harbim minallahi ve
rasulih* ve in tubtum fe lekum ruusu emvalikum* la
tazlimune ve la tuzlemun
280. Ve in kane zu usretin fe neziratun ila mejserah* ve
en tesaddeku hajrul lekum in kuntum ta'lemun
281. Vetteku jevmen turdžeune fihi ilellahi summe tuveffa
kullu nefsim ma kesebet vehum la juzlemun
282. Ja ejjuhellezine amenu iza tedajentum bi dejnin ila
edželim musemmen fektubuh* vel jektub bejnekum katibum bil
adli ve la je'be katibun ej jektube kema allemehullahu fel
jektub* veljumlilillezi alejhil hakku vel jettekillahe
rabbehu ve la jebhas minhu šej'a* fe in kanellezi alejhil
hakku sefihen ev daijfen ev la jestetij'u ejjumille huve
feljumlil hakku sefihen ev daijfen ev la jestetij'u
ejjumille huve feljumlil velijjuhu bil adl* vestešhidu
šehidejni mir ridžalikum* fe il lem jekuna radžulejni fe
radžuluv vemraetani mimmen terdavne mineš šuhedai en tedille
ihdahuma fe tuzekkira ildahumel uhra* ve la je'beš šuhedau
iza ma duu* ve la tes'emu en tektubuhu sagijran ev kebiran
ila edželih* zalikum aksetu indellahi ve akvemu liš šehadeti
ve edna ella tertabu illa en tekune tidžaraten hadiraten
tudiruneha bejnekum fe lejse alejkum džunahun ella
tektubuha* ve šehidu iza tebaja'tum* ve la judarra katibuv
ve la šehid* ve in tef'alu fe innehu fusukum bikum*
vettekullah* ve juallimukumullah* vallahu bi kulli šej'in
alim
283. Ve in kuntum ala seferiv ve lem tedžidu katiben
ferihanum makbudah* fe in emine ba'dukum ba'dan
feljueddillezi'tumine emanetehu veljettekillahe rabbeh* ve
la tektumuš šehadeh* ve mej jektumha fe innehu asimun
kalbuh* vallahu bi ma ta'melune alim
284. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tubdu ma
fi enfusikum ev tuhfuhu juhasibkum bihillah* fe jagfiru
limej ješau ve juazzibu mej ješa'* vallahu ala kulli šej'in
kadir
285. Amener rasulu bi ma unzile ilejhi mir rabbihi vel
mu'minun* kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi
ve rusulih* la nuferriku bejne ehadim mir rusulih* ve kalu
semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ilejkel masijr
286. La jukellifullahu nefsen illa vus'aha* leha ma
kesebet ve alejha mektesebet* rabbena la tuahizna in nesina
ev ahta'na* rabbena ve la tahmil alejna isran kema
hameltehu alellezine min kablina* rabbena ve la tuhammilna
ma la takate lena bih* va'fu anna* vagfir lena* verhamna
ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin

_________________
INNEL LEDHINE KEFERU SAWAA UN'ALEJHIM E'EN'DHERTEHUM EM'LEMTUM DHIRHUM LA JU'MINUN HATAMALLAHU ALA KULUBIHIM WE ALAA S'EMIHIM WE ALAA ABSARIHIM GISAWAH WELEHUM ADHABUN ADHIMM.
Na vrh Go down
Vidi profil korisnika
 
TRANSKRIPCIJA KURA'NA 1
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Ehli.Sunnet.Sisters :: BOSANKI JEZIK :: TRANSKRIPCIJA KURA'NA-
Idi na: